ภาษาอังกฤษ สำหรับพยาบาล

เป็นหลักสูตรที่เน้นการฝึกการฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษระหว่างพยาบาลกับคนไข้ในสถานการณ์ต่างๆ ฝึกสนทนาโดยใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานที่สามารถนำไปใช้พูดคุยในเรื่องทั่วไปและสถานการณ์ต่าง ๆ ในการให้การพยาบาล และสามารถเขียนประโยคง่าย ๆ ได้ ระหว่างอบรมผู้เรียนจะได้เรียนรู้ ฝึกทักษะและพัฒนาความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับงานพยาบาลโดยเฉพาะ เราสอนทักษะและหลักการพูดในสถานการณ์ต่างๆ ภายในโรงพยาบาล เช่น การทักทาย การให้น้ำเกลือ การลงทะเบียนผู้ป่วย การพยาบาลก่อน-หลังผ่าตัด และอื่นๆ มีการปฏิบัติจริงทั้งในรูปแบบกลุ่มและเดี่ยวเพื่อฝึกการพูด เพื่อให้เกิดความกล้าและเพิ่มความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เหมาะสำหรับพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล หรือนักศึกษาพยาบาลที่ต้องการนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 


ขอบเขตและเนื้อหาของหลักสูตร 
ฝึกการฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษระหว่าง พยาบาลกับคนไข้ในสถานการณ์ต่างๆ การฝึกพูดคุยสนทนาโดยใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานที่สามารถนำไปใช้พูดคุยในเรื่องทั่วไปและสถานการณ์ต่าง ๆ ในการให้การพยาบาล และสามารถเขียนประโยคง่าย ๆ ได้ ระหว่างอบรมผู้เรียนจะได้เรียนรู้ ฝึกทักษะและพัฒนาความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับงานพยาบาลโดยเฉพาะ เราสอนทักษะและหลักการพูดในสถานการณ์ต่างๆ ภายในโรงพยาบาล เช่น การทักทาย การให้น้ำเกลือ การลงทะเบียนผู้ป่วย การพยาบาลก่อน-หลังผ่าตัด และอื่นๆ มีการปฏิบัติจริงทั้งในรูปแบบกลุ่มและเดี่ยวเพื่อฝึกการพูด เพื่อให้เกิดความกล้าและเพิ่มความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เหมาะสำหรับพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล หรือนักศึกษาพยาบาลที่ต้องการนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ